Spotkanie ENNSA

4-6 czerwca 2014 r.

European Network of National Safety Authorities on Ammunition

Europejska Sieć Krajowych Organów ds. Bezpieczeństwa Amunicji

W dniach 4-6 czerwca br. w siedzibie WITU odbyło się spotkanie jednej z grup eksperckich, działających w ramach Europejskiej Agencji Obrony (EDA – European Defence Agency).

Europejska Sieć Krajowych Organów ds. Bezpieczeństwa Amunicji (ENNSA - European Network of National Safety Authorities on Ammunition) stanowi forum komunikacji, wymiany informacji i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa środków bojowych na wszystkich etapach cyklu ich życia. Jej działalność jest także ukierunkowana na pogłębienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie kwalifikacji materiałów wybuchowych, co było głównym celem spotkania w Instytucie.

Poza tym zaprezentowano możliwości badawcze Zakładu Badań Środków Bojowych oraz wymieniono doświadczenia w zakresie testów i procedur kwalifikacyjnych stosowanych podczas badań, ze szczególnym uwzględnieniem procedur oceny stanu technicznego środków bojowych długotrwale składowanych.