KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

O NAGRODĘ DYREKTORA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

 

W ramach konferencji odbędzie się konkurs dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, na najlepszy indywidualny lub zespołowy referat wygłoszony podczas konferencji.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

dla młodych naukowców,

o nagrodę Dyrektora

Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

na

najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji

 

„PROBLEMY ROZWOJU, PRODUKCJI I EKSPLOATACJI

TECHNIKI UZBROJENIA”

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

            Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

 

§2

            Uczestnikiem konkursu może/mogą być autor/autorzy referatu wygłoszonego podczas konferencji z tematyki konferencyjnej określonej w § 5 ust. 2, który w chwili złożenia referatu nie ukończył/li 35 roku życia.

 

§3

            Jeżeli publikacja jest pracą zbiorową, tylko jeden z autorów może być w wieku powyżej 35 lat.

Rozdział II

Organizator

 

§4

            Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie’2017 nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”, zwany dalej „Komitetem” z siedzibą w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Przedmiot Konkursu

 

§ 5

1.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego referatu z zakresu tematycznego konferencji, nadesłanego do Komitetu w ramach publikacji konferencyjnej.

2.      Tematyka Konkursu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 

- techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP;

- systemy broni lufowej, rakietowej i środków bojowych;

- wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów;

- systemy kierowania ogniem;

- balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa;

- nowoczesne materiały wysokoenergetyczne;

- bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia;

- uzbrojenie lotnicze;

- modelowanie procesów organizacyjno-techniczno-logistycznych;

- bezpieczeństwo infrastruktury oraz obrona i ochrona antyterrorystyczna.

 

Rozdział IV

Nagroda

 

§ 6

1.      Nagrodą w Konkursie jest okolicznościowa statuetka i dyplom, które laureat otrzyma na własność.

2.      W przypadku pracy zbiorowej statuetkę otrzymuje Zgłaszający, pozostali Autorzy otrzymują wyłącznie dyplomy.

3.      Fundatorem nagrody jest Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

 

Rozdział V

Zgłaszanie prac do Konkursu

 

§ 7

1.      Publikację, w formie referatu konferencyjnego, może zgłosić do Konkursu tylko Autor pracy.

2.      Zgłoszenie referatu do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

§ 8

1.      Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie referaty, które nie zostały uprzednio opublikowane, i do których przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie.

2.      Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Komitetu lub wysłanie ich na adres Komitetu w terminie wskazanym w Komunikacie Konferencyjnym.

 

3.      Komplet dokumentów składa się z:

a)       wypełnionej „Karty zgłoszenia” udziału w  Konferencji;

b)      referatu w wersji elektronicznej.

 

Rozdział VI

Rozstrzygnięcie Konkursu

 

§ 9

1.      Referaty zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).

2.      W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.

3.      Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a sekretarzem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

4.      Pozostałych członków Komisji w liczbie 3 osób powołuje przewodniczący Komisji spośród członków Rady Naukowo-Programowej Konferencji lub innych osób posiadających kwalifikacje z zakresu tematyki Konkursu.

5.      Jeden z członków Komisji dokonuje recenzji referatu i podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu referatu do dalszego etapu Konkursu ze względów formalnych i merytorycznych.

 

§ 10

1.      Komisja wybiera laureata Konkursu spośród Autorów, których referaty zostały pozytywnie zrecenzowane i zaprezentowane podczas konferencji.

2.      Wyłonienie Laureata Konkursu odbywa się w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

3.      Komisja może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody.

4.      Decyzja Komisji jest ostateczna, a od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 11

1.      Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagrody odbywa się każdorazowo w ostatnim dniu trwania Konferencji podczas uroczystej kolacji.

2.      Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

 

§ 12

W przypadku otrzymania przez Organizatora i/lub któregokolwiek z członków Komisji informacji, że nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi lub na mocy jego decyzji Komisji, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1.      Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można było przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.

3.      Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.)