Instrukcja dla autorów referatów

 

I.      Wymagania techniczne

 

1.     Struktura referatu:

       imię i nazwisko autora/autorów, nazwa instytucji,

       tytuł i streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim,

       tytuł i streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim,

       tekst z zamieszczonymi w nim rysunkami, tabelami i fotografiami,

       wykaz literatury,

       ewentualne informacje na temat finansowania pracy, na podstawie której powstał artykuł oraz inne istotne informacje

 

2. Tworzenie i formatowanie tekstu (pobierz - Schemat Referatu )

 

Ustawienia strony – rozmiar strony A4, orientacja pionowa, marginesy: lewy, prawy - 2,5 cm, górny, dolny – 2 cm, nagłówek – 1,5 cm, stopka - 1 cm.

 

Autorzy – tytuły, imiona i nazwiska, nazwy instytucji umieszcza się pod tytułem na środku tekstu.

 

Streszczenie – w języku polskim i angielskim powinno zawierać od 100 do 150 słów i prezentować w zwięzły sposób zasadniczą treść artykułu.

 

Słowa kluczowe – od 3 do 7 słów charakterystycznych dla tematu w języku polskim i angielskim.

 

Tekst – tekst o objętości nie więcej niż 10 stron formatu A4 powinien być napisany przy użyciu czcionki Times New Roman o zmiennej wielkości podanej w schemacie artykułu, z zachowaniem interlinii o wartości 1. Tekst powinien być wyjustowany, tabulator ustawiony na wartość 0,75. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów należy numerować cyframi arabskimi, pozostałe wyszczególnienia zaznaczać punktorami. W tekście, blisko miejsca powołania, powinny być zamieszczone ponumerowane kolejno rysunki, tabele i fotografie (Rys. 1, Tabela 1, Fot. 1). Podpisy pod rysunkami i fotografiami należy wyśrodkować, tytuły umieszczone nad tabelami wyrównać do lewej. Wzory matematyczne i równania powinny być opracowane za pomocą Microsoft Equation i posiadać numerację podaną w nawiasie okrągłym (1).

 

Wykaz literatury - (Literatura) powinien być podawany poza numeracją poszczególnych punktów tekstu.  Każda pozycja numerowana jest kolejno w nawiasach kwadratowych (także odnośniki w tekście).

Przykład:

[1] Nazwisko I., Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, Numer, str., Miejsce wydania, rok wydania

[2] Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawca, Miejsce wydania, rok wydania

[3] http://www. --------- , data korzystania ze źródła

[4] PN-EN ------ : rok, Tytuł normy

 

Informacje na temat finansowania pracy, na podstawie której powstał artykuł, inne istotne informacje – informację należy podawać kursywą na końcu tekstu pod wykazem literatury, w pozycji wyśrodkowanej.