Rys historyczny

Kwartalnik pt. „Problemy Techniki Uzbrojenia” powstał w 1960 r.  jako wydawnictwo naukowo - techniczne Centralnego Badawczego Poligonu Artyleryjskiego w Zielonce. Publikacje tego wydawnictwa zawierały wyniki prac badawczych w poszczególnych komórkach CBPArt. i służyły do utrwalenia uzyskanych osiągnięć z zakresu tych prac. Część zeszytów z uwagi na charakter prac objęta była klauzulą tajności i ukazała się w serii zeszytów niejawnych. Wydawnictwo zaczęło się rozwijać i udostępniać swoje łamy również pracownikom spoza CBPArt. W związku z rozwojem elektroniki w zastosowaniach wojskowych, a w szczególności radiolokacji, zmieniono nazwę tego kwartalnika. W latach 1971 - 2002 wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia ukazywało się pod tytułem „Problemy Techniki Uzbrojenia i Radiolokacji”. W 1991 r. PTUiR uzyskał numer ISSN i stał się wydawnictwem o zasięgu ogólnokrajowym.  W 2002 r. Kolegium Redakcyjne wystąpiło o zmianę nazwy i powrót do tytułu z lat sześćdziesiątych. Od tej daty kwartalnik znowu nosi nazwę „Problemy Techniki Uzbrojenia”.