Rada programowa / Program Council

płk dr inż. Jacek BORKOWSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

dr inż. Eugeniusz MILEWSKI

prof. WITU

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI

prof. WITU

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

prof. dr hab. inż.

Adam WIŚNIEWSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

 

Rada naukowa / Scientific Council

dr Ernest L. BAKER

Centrum Analiz Informacji nt. Bezpieczeństwa Amunicji NATO, USA

NATO Munitions Safety Information Analysis Center, USA

dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

prof. Algimantas FEDARAVIČIUS

Politechnika w Kownie, Litwa

Kaunas University of Technology

prof. dr hab. inż. Józef GACEK

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

płk prof. Borislav GENOV

Instytut Obrony, Bułgaria

Defence Institute, Bulgaria

prof. dr hab. Andrzej KSIĄŻCZAK

Politechnika Warszawska

Warsaw University of Technology

dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI

prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

prof. Peter LISY

Akademia Sił Zbrojnych, Słowacja

Armed Forces Academy, Slovakia

gen. dyw. prof. dr hab. inż.

Zygmunt MIERCZYK

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

prof. Momčilo MILINOVIČ

Uniwersytet w Belgradzie, Serbia

University of Belgrade, Serbia

prof. dr hab. inż.

Jerzy MODRZEWSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

prof. Doru SAFTA

Techniczna Akademia Wojskowa, Bukareszt, Rumunia

Technical Military Academy, Bucharest, Romania

prof. Vladimir VAVILOV

Politechnika w Tomsku, Rosja

Tomsk University of Technology, Russia

prof. Svatopluk ZEMAN

Uniwersytet w Pardubicach, Czechy

Pardubice University of Technology, Czech Republic

 

 

                     

Wersję referencyjną czasopisma Problemy Techniki Uzbrojenia stanowi wersja papierowa

The reference version of bulletin Issues of Armament Technology is its printed version

 

Czasopismo PTU jest indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech oraz Index Copernicus Journal Master List.

The Bulletin is indexed in the Polish Technical Magazines Data Base BazTech
and Index Copernicus Journal Master List.

 

Publikowane materiały dostępne są na stronie internetowej: www.witu.mil.pl

The published text is available at the website: www.witu.mil.pl