Procedura recenzowania artykułów

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w biuletynie Problemy Techniki Uzbrojenia wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane prace są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez redakcję, a następnie kierowane są do recenzji przez przynajmniej dwóch recenzentów. Recenzentów uzgadnia sekretarz redakcji po konsultacji z redaktorami tematycznymi. Przy wyborze recenzentów redakcja kieruje się zasadą, że powinni to być niezależni, obiektywni specjaliści, posiadający dużą wiedzę z zakresu tematyki artykułu. Prace recenzowane są z zachowaniem wzajemnej anonimowości recenzenta i autora. Preferowany układ recenzji zawarty jest w formularzu recenzenckim, który jest przekazywany przez recenzenta do redakcji. Recenzenci zobowiązani są do nie wykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Autor główny jest informowany o wynikach recenzji bez podawania danych personalnych recenzentów. Do publikacji kwalifikowane są prace, które uzyskały pozytywne recenzje. W przypadku uwag recenzentów i konieczności wprowadzenia zmian, korespondencję z autorem prowadzi redakcja. Możliwa jest konieczność ponownej recenzji, jeżeli dokonane zmiany były istotne, jak również powołanie dodatkowego recenzenta. Ostatecznej kwalifikacji do druku dokonuje redaktor naczelny.

Redaktor naczelny może odmówić opublikowania pracy, jeżeli:

- praca otrzymała negatywne recenzje,

- autor nie wyraża zgody na wprowadzenie poprawek zaproponowanych przez recenzenta lub redakcję,

- tematyka jest niezgodna z zakresem tematycznym biuletynu PTU,

- otrzymane przez redakcję materiały nie spełniają wymagań technicznych dla artykułu zawartych w instrukcji dla autorów,

- praca była już wcześniej publikowana,

- treść pracy narusza obowiązujące przepisy prawne (ochrona informacji niejawnych, prawo autorskie, inne).