Instrukcja dla autorów

zgłaszających teksty do publikacji w biuletynie Problemy Techniki Uzbrojenia

 

I.       Informacje podstawowe

Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty w języku polskim i angielskim w postaci wydruku (A4) oraz w wersji elektronicznej w programie MS Word, w formatach doc lub docx.

Do materiałów należy załączyć Deklarację głównego autora (załącznik 1) zawierającą informację nt. wcześniejszej prezentacji materiałów oraz wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz Oświadczenia (załącznik 2) o przekazaniu autorskich praw majątkowych do publikacji na rzecz wydawcy tj. Wojskowego instytutu Technicznego Uzbrojenia.

(Złożenie deklaracji ma na celu przeciwdziałanie zjawisku „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gry ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship”, „honorary authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Obydwa zjawiska są przejawem nierzetelności w nauce, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów /instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp./).

 

Materiały (jednostronny wydruk A4 + nośnik elektroniczny) należy przesyłać na adres Redakcji:

 

Redakcja „Problemy Techniki Uzbrojenia”

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Wyszyńskiego 7

05-220 Zielonka

 

Możliwe jest przekazanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną na adres: oniw@witu.mil.pl  lub pawlowskiw@witu.mil.pl .

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty. Wszystkie teksty zostaną poddane procesowi recenzji. Teksty, które nie będą miały formy zgodnej z wymaganiami technicznymi, zostaną odrzucone przed recenzją.

 

II.    Wymagania techniczne

 

1.    Struktura artykułu:

-       imię i nazwisko autora/autorów, nazwa instytucji,

-       tytuł i streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim,

-       tytuł i streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim,

-       tekst z zamieszczonymi w nim rysunkami, tabelami i fotografiami,

-       wykaz literatury,

-       ewentualne informacje na temat finansowania pracy, na podstawie której powstał artykuł oraz inne istotne informacje.

 

2. Tworzenie i formatowanie tekstu (patrz - Schemat Artykułu )

 

Ustawienia strony – rozmiar strony A4, orientacja pionowa, marginesy: lewy, prawy - 2,5 cm, górny, dolny – 2 cm, nagłówek – 1,5 cm, stopka - 1 cm.

 

Autorzy – tytuły, imiona i nazwiska, nazwy instytucji umieszcza się pod tytułem na środku tekstu.

 

Streszczenie – w języku polskim i angielskim powinno zawierać od 100 do 150 słów i prezentować w zwięzły sposób zasadniczą treść artykułu.

 

Słowa kluczowe – od 3 do 7 słów charakterystycznych dla tematu w języku polskim i angielskim.

 

Tekst – tekst o objętości nie więcej niż 10 stron formatu A4 powinien być napisany przy użyciu czcionki Times New Roman o zmiennej wielkości podanej w schemacie artykułu, z zachowaniem interlinii o wartości 1. Tekst powinien być wyjustowany, tabulator ustawiony na wartość 0,75. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów należy numerować cyframi arabskimi, pozostałe wyszczególnienia zaznaczać punktorami. W tekście, blisko miejsca powołania, powinny być zamieszczone ponumerowane kolejno rysunki, tabele i fotografie (rys. 1, tabela 1, fot.1). Na rysunkach i fotografiach należy stosować wyłącznie oznaczenia cyfrowe, których znaczenie powinno być wyjaśnione w opisie pod rysunkiem/fotografią. Podpisy pod rysunkami i fotografiami należy wyśrodkować, tytuły umieszczone nad tabelami wyrównać do lewej. Wzory matematyczne i równania powinny być opracowane za pomocą Microsoft Equation i posiadać numerację podaną w nawiasie okrągłym (1).

 

Wykaz literatury - (Literatura) powinien być podawany poza numeracją poszczególnych punktów tekstu.  Każda pozycja numerowana jest kolejno w nawiasach kwadratowych (także odnośniki w tekście).

Przykład:

[1] Nazwisko I., Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, Numer, str., Miejsce wydania, rok wydania

[2] Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawca, Miejsce wydania, rok wydania

[3] http://www. --------- , data korzystania ze źródła

[4] PN-EN ------ : rok, Tytuł normy

 

Informacje na temat finansowania pracy, na podstawie, której powstał artykuł, inne istotne informacje - informację należy podawać kursywą na końcu tekstu pod wykazem literatury, w pozycji wyśrodkowanej.